Google Keystore

keytool -genkey -v -keystore MY-RELEASE-KEY.keystore -alias MY_ALIAS_NAME -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 -storetype jks

keytool -v -list -keystore MAAS-RELEASE-KEY.keystore

keytool -export -rfc -keystore upload-keystore.jks -alias upload -file upload_certificate.pem